fietsverzekering

informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming : Kingpolis, handelsnaam van King Verzekeringen BV
Product : Fietsverzekering doorlopend (max 5 jr) of aflopend 3 jr

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welke soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade aan uw fiets bij beschadiging en diefstal, afhankelijk van de door u gekozen dekking.
 

Wat is er verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan uw (elektrische) fiets is verzekerd:
 
Diefstal of total loss
Wij keren uit in natura, als uw fiets gestolen of total loss is mag u een nieuwe fiets uitzoeken bij uw rijwielzaak. Wij hanteren geen afschrijving. Bij diefstal betaalt u geen eigen risico. Ook schade aan de fiets ontstaan bij een poging tot diefstal en tijdens de periode van diefstal is verzekerd.

Keuze: Casco Compleet
Diefstal
Cascoschade Alle schade aan uw fiets, veroorzaakt door een val of aanrijding, is verzekerd.
Pechhulp Wij zorgen ervoor dat u en één medereiziger veilig op uw (tijdelijke) woonadres of vakantieadres komen (tot maximaal 30 kilometer). De dekking geldt alleen in Nederland.
Verhaalsrechtsbijstand Wij helpen u de schade te verhalen die u heeft geleden door een verkeersongeval waarbij u met de fiets betrokken bent geweest indien er een aansprakelijke derde bij betrokken is.
Ongevallen Deze dekking keert uit als u door een ongeval met de fiets blijvend invalide wordt of overlijdt. Bij overlijden : € 5.000,=. Bij blijvende invaliditeit : maximaal € 10.000,=.
Keuze: Casco Compleet inclusief Garantie
Wanneer u kiest voor deze dekking bent u ook verzekerd voor schade aan:
• de verzekerde fiets of onderdelen van de fiets, ontstaan als gevolg van een constructie-, materiaal- of gietfout, of door een bewerkings- of montagefout;
• het batterijpakket, inclusief elektrische onderdelen.
Deze Garantiedekking is alleen af te sluiten voor elektrische fietsen.
 

Wat is er niet verzekerd?

• Schade die u met uw fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Ook schade die is ontstaan door opzet, slijtage, onvoldoende onderhoud en gebruik tijdens wedstrijden of verhuur is niet verzekerd.

• Schade aan banden, bel, jasbeschermers, kabels, snelbinders en beschadigingen zoals krassen, deuken zijn niet verzekerd.
• Schade aan de accu is niet verzekerd als uw fiets bij het afsluiten van de verzekering niet nieuw was.
• Wanneer de fiets niet op slot stond of u de originele sleutels en/of gemelde duplicaatsleutels niet kunt overleggen vergoeden wij geen schade.
 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden alleen diefstalschade als u een vast ringslot met een ART-keurmerk gebruikt. Het slot moet minimaal 2 sterren hebben en vast gemonteerd zijn op het frame. U heeft een eigen risico van € 25,= bij cascoschade. De waarde van uw fiets geeft u op bij het aanvragen van de verzekering, dit is de verzekerde waarde. Wij vergoeden nooit meer dan dit verzekerde bedrag.

Waar zijn de dekkingen geldig?
De verzekering is geldig over de hele wereld. De dekkingen Fiets Garantie en Fiets Pechhulp zijn alleen in Nederland geldig.

Wat zijn mijn verplichtingen?
U bent verplicht ons de juiste gegevens te verstrekken, zowel bij het afsluiten van de verzekering als tijdens de looptijd van de verzekering. Bij verlies van sleutel(s) of bijbestellen van sleutel(s) moet u dit direct bij Kingpolis melden. Bij diefstal moet u binnen 5 dagen aangifte doen bij de politie. Bij schade dient u al het redelijke te doen om eventuele schade te voorkomen en te beperken. Bij cascoschade moet u deze binnen 14 dagen aan Kingpolis melden, u moet de schade kunnen aantonen.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de premie, kosten en assurantiebelasting altijd vooruit. U kunt per jaar, per maand of per 3 jaar betalen. Premiebetaling vindt plaats middels automatische incasso. Bij jaarlijkse en 3-jaarlijkse premiebetaling is betaling per factuur mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De ingangsdatum van de verzekering staat op uw polisblad. Doorlopende polissen worden jaarlijks automatisch verlengd en lopen maximaal 5 jaar. Aflopende polissen eindigen automatisch na afloop van de looptijd. De dekking eindigt ook als uw fiets wordt gestolen of total loss is. 

Hoe zeg ik mijn verzekering op?
U heeft 14 dagen bedenktijd na ontvangst van het polisblad en binnen deze tijd kunt u contact met ons opnemen en zullen wij de verzekering voor u annuleren. U kunt dan bij eventuele schade geen claim indienen. Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Wij beëindigen uw verzekering dan één maand nadat wij uw opzegging hebben ontvangen.